Hôm nay nhận nhiệm vụ thiết kế khu nghỉ dưỡng rộng hơn 1ha của sếp Dương, Hòa phi lên thực địa trong một ngày mưa...