Trong các thiết kế công trình công cộng thì luôn có đường dốc để tiếp cận vào trong công trình. Đường dốc là một bộ...